Cum accesezi fonduri europene în Râmnicu Vâlcea 2016

Proiect co-finan?at de c?tre Ministerul Tineretului ?i Sportului prin Direc?ia Jude?eana pentru Sport ?i Tineret Vâlcea în cadrul Concursul Local de Proiecte pentru Tineret 2016

Pro-Youth î?i propune s? abordeze preg?tire precar? a solicitan?ilor în domeniul accesarii fondurilor structurale, viagra al c?rei indicator sunt cele 3,234,908,001 de euro nealocate în programele disponibile beneficiarilor priva?i pentru exerci?iul financiar 2007-2013(+2). Cauza principal? identificat? în raportul BEI, BERD ?i BM (sumar executiv al raportului BEI, BERD ?i BM, prezentat în ?edin?a CCMAP din 3 februarie 2016) fiind abandonul proiectelor finan?ate. Concluzia raportului este c? proiectele abordeaz? nevoi reale îns? necoordonarea acestora, neasumarea scopului de c?tre to?i actori implica?i ?i designul modest al proiectelor ”acestea nu au fost construite pe baza principiilor de elaborare a proiectelor”, au condus la rezultate ”marginal pozitive”, cu impact ”doar acceptabil”, pentru un buget absorbit de 6,743,904,811 de euro.

Pro-Youth introduce un nou tip practic, non-formal dar standardizat prin care abilit??ile de management de proiect s? fie asimilate bazându-se pe propria experien?? în acest domeniu. Astfel, Pro-Youth încalc? regula nescris? a beneficiarilor cu experien?? în implementarea proiectelor europene prin care ace?tia consider? managementul de proiect secret profesional. În ceea ce prive?te partea teoretic?, mediul academic este lipsit de inovare în acest domeniu, efect direct al celor 50 de ani de socialism, proiectele fiind concepte strict capitaliste (Cooke-Davies T J (2001) ”Towards Improved Project Management Practice: Uncovering the Evidence for Effective Practices Through Empirical Research” pp. 20-34).

Pro-Youth î?i dore?te s? formeze 15 tineri din Râmnicu Vâlcea pentru a face fa?? provoc?rilor oferite de exerci?iul financiar 2014 – 2020. Cursul oferit este acreditat prin intermediul Autorit??ii Na?ionale pentru Calific?ri de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i de c?tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice. Proiectul este co-finan?at prin intermediul Direc?iilor Locale pentru Sport ?i Tineret de c?tre Ministerul Tineretului ?i Sportului.

Cursul va avea loc în Ramnicu Valcea / 16 – 18 august 2016 / Bd. Nicolae Balcescu, Nr. 28, Baza Turistica, Ramnicu Valcea.

Întreb?ri frecvente:

Vreau s? particip! Care sunt condi?iile necesare pentru înscriere?

Proiectele sunt destinate tinerilor, cu vârsta cuprins? între 18 ?i 35 de ani, a?a cum sunt defini?i în documentele oficiale ale Ministerului Tineretului ?i Sportului. Pentru a primi certificatul acreditat trebuie s? fi absolvit o institu?ie de studii superioare recunoscut? de Ministerul Educa?iei Na?ionale. Dac? e?ti proasp?t/? absolvent/? de liceu sau e?ti înc? student/?, po?i participa ?i vei primi drept recunoa?tere a cuno?tin?elor dobândite un certificat de participare ?i o recomandare din partea Pro-Youth. O condi?ie esen?ial? pentru participare este dovada domiciliului în jude?ul în care se desf??oar? cursul: copie dup? buletin sau declara?ie pe proprie r?spundere.

Care sunt criteriile de selec?ie?

În primul rând s? trimi?i un CV în format Europass. Urmeaz? o formul? prin care fiecare dintre voi, cei care v? înscrie?i, prime?te un scor pe baza c?ruia v? clasific?m:

SCOR = (43 – VÂRSTA) + 25 x (EXP_ONG / MAX_E) + 25 x (NR_C / MAX_C) + 25 x (NR_P / MAX_P)

SCOR = scorul ob?inut, dup? care se vor clasa participan?ii în ordine descresc?toare;
VÂRSTA = vârsta candida?ilor, în ani împlini?i;
EXP_ONG = experien?a în ani întregi pe care o are candidatul;
MAX_E = maximum de experien?? identificat printre candida?i, în cazul în care este 0, termenul corespunz?tor din scor va fi ignorat (niciunul dintre candida?i nu are experien?? ONG);
NR_C = num?rul de cursuri la care a participat candidatul;
MAX_C = maximum de cursuri identificat printre candida?i, în cazul în care este 0, termenul corespunz?tor din scor va fi ignorat (niciunul dintre candida?i nu a mai participat la cursuri);
NR_P = num?rul de proiecte la care  participat candidatul;
MAX_P = maximum de proiecte identificat printre candida?i, în cazul în care este 0, termenul corespunz?tor din scor va fi ignorat (niciunul dintre candida?i nu a mai participat în proiecte).
În caz de egalitate a scorului, va fi preferat candidatul cu vârsta mai mic?, în conformitate cu principiul interven?iei timpurii (m) din ”Strategiei Nationale în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020”.

Baza Turistic? Rm. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea: 16 – 18 august 2016, Bd. Nicolea B?lcescu, Nr. 28, Baza Turistic?, Râmnicu Vâlcea

 

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.