Warning: Undefined variable $dependecies in /var/www/wp-content/plugins/core-users/class/core/plugin.php on line 327

Cum am Accesat Fonduri Europene?

Proiect co-finan?at de c?tre Ministerul Tineretului ?i Sportului prin Concursul Na?ional de Proiecte pentru Tineret 2016

Pro-Youth î?i propune prin intermediul acestui proiect s? disemineze experien?a dobândit? prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea proiectului POSDRU/168/6.1/S/144616. Scopul proiectului este de a asigura o mai bun? relevan?? practic? a abilit??ilor dobândite de c?tre tineri prin educa?ia non-formal? ?i informal?.

Experien?a Pro-Youth a scos la iveal? lacunele existente în programele de formare profesional? urmate de membrii asocia?iei ?i relevan?a redus? a experien?ei din pozi?ia de expert în cadrul proiectelor cu privire la managementul general al unui proiect. Acest lucru a fost observat ?i prin popularitatea evenimentelelor realizate la începutul anului, unhealthy prin care ?i-a propus diseminarea rezultatelor, cheap feedback-ul primit de la participan?i fiind extrem de pozitiv.

Din nefericire tehnicile ?i metodele folosite în accesarea fondurilor europene au devenit secrete economice prin care entit??ile concentrate pe accesarea acestor tipuri de fonduri vor s? î?i asigure continuitatea. Prin intermediul proiectului, price Pro-Youth dore?te s? pun? fa?? în fa?? cu provoc?rile pe care le-am dep??it în implementarea proiectului, 320 de tineri cu vârsta cuprins? între 18 ?i 35 de ani, prin transferul direct, punctual al experien?ei dobândite în cinci domenii identificate drept cheie: identificarea liniei de finan?are potrivite, construirea echipei de implementare, asigurarea co-finan??rii, achizi?ii publice specifice proiectelor ?i monitorizarea, evaluarea ?i raportarea rezultatelor ob?inute.

Formatul proiectului este unul nou pentru Pro-Youth, experimentat pe cu succes pe parcursul anului trecut, prin care înlocuim cursurile cu seminarii ?i sesiuni de Q&A prin care tinerii vor intra în contact direct cu manageri performan?i pentru fiecare dintre domeniile enumerate anterior.

Proiectul se va desf??ura sub forma unei succesiuni de seminarii, cu participare liber?, în cadrul c?rora Pro-Youth, pe lâng? informa?iile pe care le va distribui participan?ilor, le va înmâna acestora ?i o carte care s? sintetizeze experien?a ?i s? pun? la dispozi?ia cititorului, imediat, r?spunsuri la problemele frecvente cu care se love?te un tân?r finan?at din fonduri europene.

Locul de desf??urare: Conferin?ele din cadrul acestui proiect se vor desf??ura la Institutul Cervantes, din Bucure?ti, bd. Regina Elisabeta, Nr. 38, Sala Auditorium (Parter). Conferin?ele se desf??oar? în intervalul 18:30 – 21:00. Perioade ?i teme dezb?tute:

 • 21 septembrie 2016 / Cum Preg?tim un Proiect: Analiza Problemei, Echip?, Parteneri Ce trebuie s? ?tii înainte de a depune cererea de finan?are? Cum identifici ?i analizezi o problem?? Cum î?i construie?ti echipa? Cum î?i alegi partenerii?
 • 22 septembrie 2016 / În?elegând Oportunit??ilor Fondurilor Europene: Cererea de Finan?are Cum cite?ti un Ghid de Finan?are? Cum “vinzi” un Ghid de Finan?are unui poten?ial beneficiar/partener?
 • 2930 septembrie 2016 / Primii Pa?i într-un Proiect: Achizi?iile Cum ?i ce trebuie s? faci pentru a cump?ra tot ceea ce ai nevoie pentru derularea proiectului? Ce nu trebuie s? faci!
 • 5 6 octombrie 2016 / Resursa Uman? a unui Proiect: Angaja?i ?i Grup ?int? Cum s?-?i construie?ti o echip? pe care te po?i baza? Care sunt provoc?rile unui proiect de care trebuie s? ?ii cont?
 • 6 17 octombrie 2016 / Cum Finaliz?m un Proiect: Raportare, Evaluare ?i Sustenabilitate Proiectele presupun cheltuieli, urmate de decont?ri. Cum î?i recuperezi banii pe care i-ai folosit pentru derularea proiectului?

Formular de înscriere:

   

  Întreb?ri frecvente:

  Vreau s? particip! Care sunt condi?iile necesare pentru înscriere?

  Proiectele sunt destinate tinerilor, cu vârsta cuprins? între 18 ?i 35 de ani, a?a cum sunt defini?i în documentele oficiale ale Ministerului Tineretului ?i Sportului. Pentru a primi certificatul acreditat trebuie s? fi absolvit o institu?ie de studii superioare recunoscut? de Ministerul Educa?iei Na?ionale. Dac? e?ti proasp?t/? absolvent/? de liceu sau e?ti înc? student/?, po?i participa ?i vei primi drept recunoa?tere a cuno?tin?elor dobândite un certificat de participare ?i o recomandare din partea Pro-Youth.

  Care sunt criteriile de selec?ie?

  Oricine e binevenit la Conferin?ele Pro-Youth desf??urate prin intermediul acestui proiect, dac? îndepline?te condi?iile de mai sus. A?a c? f?r? formule de selec?ie pentru acest proiect!

  Pot participa la mai multe conferin?e din acest proiect?

  Da! Bineîn?eles! Singura condi?ie e s? te înscrii la fiecare în parte.

  Cum aflu dac? am fost selectat?

  Dac? ai completat formularul de înscriere, e?ti automat selectat/?. În diminea?a zilei în care se desf??oar? conferin?a, vei primi SMS din partea echipei Pro-Youth ca s?-?i aducem aminte de acest lucru =).

   

  Bucure?ti, Institutul Cervantes, Sala Auditorium

  Bucure?ti: Bd. Regina Elisabeta, Nr. 38, Institutul Cervantes, Sala Auditorium (Parter)

   

   

  aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.